නිවන් මගක්‍රම රටාව ������������ ��������������������� ���������������

������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close