නිවන් මගක්‍රම රටාව ��������������������������������� ������������������, ������������, ���������

��������������������������������� ������������������, ������������, ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close