නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������� ������������ ������������������ ������������ ��������� ������������... 2

��������������� ������������ ������������������ ������������ ��������� ������������... යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close