නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච චක්ඛු ලෝකේ ප්‍රිය රූපං සාත රූපං.

චක්ඛු ලෝකේ ප්‍රිය රූපං සාත රූපං. යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close