නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������� ������������ ������������������ ��������������� ��������� 9

��������������� ������������ ������������������ ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close