නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ������������ ������������������

������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close