විශ්ව සම්භවයනාම ගෝත්‍ර ������������ ������������������ ��������������� ������������������ 2

������������ ������������������ ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close