විශ්ව සම්භවයනාම ගෝත්‍ර ������������ ������������������ ��������������� ������������������

������������ ������������������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close