විශ්ව සම්භවයනාම ගෝත්‍ර ��������� ���������

��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close