නිවන් මගනිවන ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ���������������������

������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close