නිවන් මගකුසලය ���������������������, ���������������������������, ��������������������� ���������������

���������������������, ���������������������������, ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close