දිව්‍ය ලෝකබ්‍රහ්ම අත්බව ��������������������������� ���������������

��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close