නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������, (���������������, ������������������, ��������������� ������������������)

������������, (���������������, ������������������, ��������������� ������������������) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close