නිවන් මගනිවන ������������ ��������������� ��������������������� ��������������������������� 5

������������ ��������������� ��������������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close