නිවන් මගනිවන ������������������ ������������������������ 2

������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close