අභිධර්මයරූප ������������ ��������� ������������

������������ ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close