නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්ම ������������������������������ ������������������ 16

������������������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close