නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලචුල්ල සෝතාපන්න ���������������, ������������, ���������, ������������������ ��������������� ������������������������

���������������, ������������, ���������, ������������������ ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close