නිවන් මගධර්ම ������������������������������ ���������������������������������

������������������������������ ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close