නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ������������������������������ ���������������������, ������������������������

������������������������������ ���������������������, ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close