නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ������������������������ ��������������������� ���������������

������������������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close