නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ක්ෂන සම්පත්තිය ලැබීම

ක්ෂන සම්පත්තිය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා