භාවනාවමෛත්‍රී ������������ ��������������������� ������������������ 45

������������ ��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close