භාවනාවතෙරුවන් සමවත ���������������, ������������, ���������, ��������� ������������ ���������������

���������������, ������������, ���������, ��������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close