නිවන් මගඥාන ��������������������� ��������� ������ ���������������

��������������������� ��������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close