නිවන් මගහේතු පල ��������������� ���������������������������

��������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close