නිවන් මගහේතු පල ��������������� ��������������������������������� ��������� ���������������������

��������������� ��������������������������������� ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close