අභිධර්මයරූප ������������������������������

������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close