නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයදුක ගොඩ නැගීම ��������� ������������ ��������������� ��������������� ��������� ��������������� 5

��������� ������������ ��������������� ��������������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close