නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යයදුක ගොඩ නැගීම ��������� ������������ ��������������� ��������������� ��������� ���������������

��������� ������������ ��������������� ��������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close