භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාවඉන්ද්‍රිය බද්ධය ��������������������������� ��������������� ���������������������

��������������������������� ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close