භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාවඉන්ද්‍රිය බද්ධය ��������� ������ ���������

��������� ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close