භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������������� ���������������

��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close