භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������������� ��������������� 3

��������������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close