අභිධර්මයචිත්තය ������������������ ��������� ������������ ������������������

������������������ ��������� ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close