නිවන් මග ��������������� ��������� ���������������

��������������� ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close