ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම ��������� ������ ���������������

��������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close