දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������ ��������� ���������������

������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close