විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහතිලෝකුට්ට සුතය ��������� ������ ���������������������������

��������� ������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close