විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහතිලෝකුට්ට සුතය ���������������������������

��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close