නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������������

������������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close