නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම ��������������������� ������������ ��������� ��������������� 28

��������������������� ������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close