ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ��������������� ������������ ���������

��������������� ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close