පටිච්චසමුප්පාදයජාති ������ ��������������� ��������� ������������

������ ��������������� ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close