නිවන් මගනිවන ������������������������������ ������������������ ���������������

������������������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close