ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම ��������������� ��������������� ���������������������������

��������������� ��������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close