ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ������������������������������������

������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close