ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ��������������� ��������� ������������������������������

��������������� ��������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close