නිවන් මගධර්ම ������������������������ ������������������������ ��������������� ������������������ ������������������ ������������

������������������������ ������������������������ ��������������� ������������������ ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close