නිවන් මගඥාන ���������������������, ������������������������������

���������������������, ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close