නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනකාම රාගය ������������ ������������������������ ������������

������������ ������������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close