නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනකාම රාගය ������������������������ ������������ 6

������������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close