නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනකාම රාගය ������������������������ ������������

������������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close