නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������ ������������������ ������ 1

������������ ������������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close